Valdemar Slot

Svendborg Kommune

Hvor
Svendborg Kommune

Type projekt
Etablering af sø ved at lede åvand ind over området.
Gennemført i 2005.

Størrelse
19 ha.

Pris
60.074 kr. pr. ha.

Finansiering
Statens VMPII-midler. Fyns Amt medfinansierede projektet med 32.074 kr. pr. ha .
Baggrund
Vådområdet er beliggende vest for Valdemars Slot på Tåsinge. Projektområdet har et areal på 19,4 ha . Oprindeligt henlå området som en lavvandet sø med rørskov og våde enge. Inden etablering af vådområdet blev området pumpedrænet ved hjælp af et pumpeanlæg i den sydlige ende.
Størstedelen af projektområdet (17 ha ) har været i omdrift indtil det for ca. 9-10 år siden blev udlagt til permanent braklægning under EU-hektarstøtten. En mindre gravet sø i området har været brugt til opdræt af ænder udsat til jagt. Endvidere findes der ca. 1,7 ha , der er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 som mose. Mosen var under tilgroning med tagrør og strandkogleaks.
Hvad er der sket
Der er skabt et vådområde med terrænnært vand og åben søflade ved at lade oplandsvand infiltrere jorden i projektområdet. Pumpningen af området er ophørt og vandløbet i Gl. Nyby er blevet omlagt, så det igen løber ud i søen. Samtidig ledes vandet fra Troenserenden til området via indløb i søens nordlige ende. Ca. 16,7 ha vil komme til at stå permanent under vand, og 2,7 ha vil blive våde enge.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet forventes at kunne omsætte 200-260 kg N pr. ha pr. år. Det svarer til i alt ca. 4-5 tons kvælstof om året.