Ulleruplund

Tønder Kommune

Hvor
Tønder Kommune
Type projekt
Genopretning af våde enge i ådal
Gennemført i 2001
Størrelse
13 ha

Pris
25.238 kr. pr. ha

Finansiering
Statens VMPII-midler
MVJ-aftale for 12 ha
Sønderjyllands Amt medfinansierede projektet: i alt 7000 kr

Baggrund
I projektområdet var der før vådområdeprojektets gennemførelse 2 vandløb - Kommunevandløb 42 og en dyb grøft i den sydlige del af området. Grøften udsprang ved et kildevæld med tilløb af dræn- og trykvand fra de højere liggende arealer i den sydlige del af projektområdet. Nord for projektområdet ligger Brøns Å, hvor der tidligere har været gennemført et projekt. Projektområdet blev før projektet brugt som landbrugsjord i omdrift. I 1998 blev der indgået en 5-årig MVJ-aftale om ændret afvanding for 7 ha i den vestlige del. Ændringen af afvandingen bestod i at undlade at rense okkerbelastede dræn op. Denne aftale skulle ses som en forløber til projektet.
Hvad er der sket
Den sydlige grøft er blevet fyldt op 2 steder, så afstrømningsvandet overrisler projektområdet. Herved er der skabt nogle langstrakte vandhuller, der giver gode betingelser for insekter og padder. Drænsystemet i den østlige del er afbrudt ved tilløbet til en brønd. Samtidig er der gravet en grøft som afgrænsning til projektområdet for at sikre, at en markvej øst for området ikke påvirkes. I den vestlige del blev dræn med vandføring afbrudt. Der er lavet MVJ-aftaler med lodsejeren, så jorden i projektområdet ikke længere dyrkes som agerjord.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet fjerner 210 kg N pr. ha.
Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.