Sønderåen mellem Rens og Broderup

Sønderjyllands Amt

Sønderå mellem Rens og Broderup. Foto: Ole Ottosen, Sønderjyllands Amt, 2002.

Hvor
Aabenraa Kommune

Type projekt
Genskabelse af våde enge i ådal
Gennemført i 2002
Størrelse
253,5 ha
Pris

Finansiering
Statens VMPII-midler

Baggrund
Der er omkring Sønderå og opstrøms lavet flere naturgenopretningsprojekter. Sønderå projektet og projektetområdet opstrøms Sønderå danner via Almstrup Kanal bindeled til Tinglev Mose, hvor der ligledes er gennemført et naturgenopretningsprojekt. De tre områder danner et sammenhængende område med gode vilkår for dyr og planter.

Hvad er der sket
Åen løber forholdsvis ureguleret i en markant ådal, som er 100-250 m bred. For at skabe fugtige enge og jævnlige oversvømmelser af Sønderå er vandløbsvedligeholdelsen ophørt, så vandets hastighed nedsættes. På denne måde opnår man, at vandet oversvømmer engene ved stor vandføring. Herved aflejres det materiale, som føres med vandt ned gennem vandløbet, på engene omkring åen. Grøfter og dræn er afbrydt så vandstanden i engene er steget. Herved kommer vandet til at sive gennem engene, hvilket øger kvælstoffjernelsen. En stor del af arealerne vil udvikles til mose og sumpskov, mens resten forbliver enge.

Særlige ting ved dette projekt
Vådområdet fjerner 203 kg N pr. ha.
Vådområdet indgår i DMU’s overvågningsprogram for VMPII vådområder.