Sønderå Opstrøms

Aabenraa Kommune

Hvor
Aabenraa Kommune
Type projekt
Gendannelse af våde enge i ådal og genslyngning af vandløb.
Gennemført i 2003.
Størrelse
61 ha.
Pris
23.786 kr. pr. ha.

Finansiering

Statens VMPII-midler.


Baggrund
Projektet er en fortsættelse af det projekt, der er lavet i Sønderådalen mellem Broderup og Rens. Og danner via Almstrup Kanal bindeled til Tinglev Mose, hvor der ligeledes er gennemført et naturgenopretningsprojekt. De tre områder danner et sammenhængende område med gode vilkår for dyr og planter.
Hvad er der sket
Med projektets gennemførelse vil vedligeholdelsen af Bjerndrup Mølleå, Gejlå og Almstrup Kanal inden for projektområdet ændres ved at mindske grødeskæringen og lade vandløbene udvikle sig til naturvandløb. Det betyder, at der normalt ikke vil blive skåret grøde i Bjerndrup Mølleå samt Gejlå, og i Almstrup Å vil der kun blive holdt en strømrende fri. For at forbedre fiskenes gydemuligheder er der lagt 25 gydebanker ud i vandløbene. Dræn fra højere liggende marker er etableret med udløb i ådalsskrænterne, mens dræn og grøfter, der dræner engarealerne, er stoppet til. I Bjerndrup Mølleå ved Broderup, hvor vandløbet har været udrettet, er en strækning på ca. 375 m blevet ført tilbage til et ca. 570 m naturligt slynget forløb.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet fjerner 217 kg N pr. ha.