Solkær Enge

Vejle Amt

Hvor
Vamdrup Kommune, Vejle Amt

Type projekt
Ophør af pumpning i tilknytning til Solkær Å’s udløb til Mosvig i Lillebælt.
Gennemført i 2004.
Størrelse
183 ha.
Pris
57.792 kr. pr. ha.
Finansiering
Statens VMPII-midler. Amtet har finansieret udskiftning af bro samt etablering af fugletårn og sti.

Baggrund

Solkær Ådal er en smal ådal, der strækker sig over godt 3 km fra Sdr. Stenderup til Lillebælt adskilt af et beskyttende havdige. Ved afvandingsprojekter var vandet bag havdiget sænket knap 2 meter og pumpet op i en landkanal ved udløbet til Lillebælt.

Hvad er der sket

Ved realiseringen af vådområdeprojektet er pumperne slukket, og der er gravet hul i diget til Lillebælt. Derved er der genskabt en naturlig afvandingstilstand på engene. Dræn og grøfter med udløb i den tidligere pumpekanal er stoppet, og der er i stedet gravet huller i landkanalens dige, så åvandet nu ledes gennem projektområdet før det når ud i Lillebælt.

Ved daglig vande i Lillebælt oversvømmes ca. 75 ha , hvorved der dannes en strandsø. Ca. 75 % af vandet i søen vil være saltvand fra Lillebælt. Søen omgives af sump, våde og tørre enge, således at det samlede projektareal udgør 183 ha . De kommende år forventes ændring af det sønære landareal fra mose og fersk eng til strandrørsump og strandeng, og en marin fauna vil indfinde sig i strandsøen.

Et fugletårn er opført i kanten af strandsøen.

Særlige ting ved dette projekt

Vådområdet forventes at kunne fjerne ca. 50 tons kvælstof per år svarende til ca. 270 kg N pr. ha pr. år.