Solkær Enge

Kolding Kommune

Hvor

Kolding Kommune

Type projekt

Ophør af pumpning i tilknytning til Solkær Å’s udløb til Mosvig i Lillebælt.
Gennemført i 2004.

Størrelse

183 ha.

Pris

57.792 kr. pr. ha.

Finansiering

Statens VMPII-midler. Vejle Amt finansierede udskiftning af bro samt etablering af fugletårn og sti.

Baggrund

Solkær Ådal er en smal ådal, der strækker sig over godt 3 km fra Sdr. Stenderup til Lillebælt adskilt af et beskyttende havdige. Ved afvandingsprojekter var vandet bag havdiget sænket knap 2 meter og pumpet op i en landkanal ved udløbet til Lillebælt.

Hvad er der sket

Ved realiseringen af vådområdeprojektet er pumperne slukket, og der er gravet hul i diget til Lillebælt. Derved er der genskabt en naturlig afvandingstilstand på engene. Dræn og grøfter med udløb i den tidligere pumpekanal er stoppet, og der er i stedet gravet huller i landkanalens dige, så åvandet nu ledes gennem projektområdet, før det når ud i Lillebælt.
Ved daglig vande i Lillebælt oversvømmes ca. 75 ha , hvorved der dannes en strandsø. Ca. 75 % af vandet i søen vil være saltvand fra Lillebælt. Søen omgives af sump, våde og tørre enge, således at det samlede projektareal udgør 183 ha. De kommende år forventes ændring af det sønære landareal fra mose og fersk eng til strandrørsump og strandeng, og en marin fauna vil indfinde sig i strandsøen.
Et fugletårn er opført i kanten af strandsøen.

Særligt ved dette projekt

Vådområdet forventes at kunne fjerne ca. 50 tons kvælstof per år svarende til ca. 270 kg N pr. ha pr. år.
Læs mere om projektet på Kolding Kommunes hjemmeside.