Snaremose Sø

Langeland Kommune

Snaremose Sø. Foto: Udlånt af Fyns Amt.

Hvor
Langeland Kommune
Type projekt
Genskabelse af vådområde
Gennemført i 2002
Størrelse
33,5 ha
Pris
44.197 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler
Fyns Amt medfinansierede projektet: 22.376 kr. pr. haBaggrund

Snaremose Sø var et af de ældste kunstigt afvandede områder i Danmark. Det blev afvandet til Henninge Nor. Vandet fra oplandet på 550 ha blev ledt via dræn til dels et kanalsystem i selve Snaremose Sø og for hovedpartens vedkommende til en kanal, der forløb uden om Snaremose Sø. Oplandet udgøres hovedsageligt af intensivt landbrug. Selve Snaremose Sø blev brugt til omdrift med kornafgrøde og græsning.
Hvad er der sket
Ved projektet er vandet fra oplandet ledt gennem Snaremose Sø frem for tidligere udenom. Afvandingskanalen, der løb uden om Snaremose Sø, er blevet blokeret og vandet ledt ind i området via et nyt tilløb, så det risler ned gennem vådområdet. Herved opnås den mest optimale kvælstoffjernelse. Grøfterne i selve Snaremose Sø er blokeret med jord for at sikre, at det tilledte vand fra oplandet får så lang en opholdstid som muligt. Afløbskoten for området er hævet, så vandstanden om vinteren vil være 5-20 cm. Om sommeren er området mere tørt og kan bruges til græsning eller høslæt.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet fjerner 250 kg N pr. ha pr. år.
Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.