Slivsø

Haderslev Kommune

Taget 15/6-2004, hvor søen næsten er fyldt op. Foto: Jan Kjær, Vojens.

Hvor
Haderslev Kommune
Type projekt
Genskabelse af sø
Gennemført i 2004

Størrelse
204,5 ha
Pris
98.967 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler
Sønderjyllands Amt medfinasierede projektet.

Baggrund
Slivsø var oprindelig en fjord, men aflejring af sand omdannede den til en lavvandet sø med en god fiskebestand af ål, skaller og brasen. Der var desuden et rigt fugleliv med bl.a. en stor bestand af rastende gæs. Omkring 2. Verdenskrig opstod tanken om at dræne søen, og ideen blev realiseret gennem 1950’erne ved at grave kanaler og pumpe vandet ud i Hopstrup Å. Jorden har gennem tiden sat sig i det gamle søområde pga. omsætning af organisk materiale i jorden, så dyrkning var blevet mere vanskelig.
Hvad er der sket
Projektet skal ses i sammenhæng med projektet udført omkring Hopstrup Å, som ligger lige opstrøms Slivsø. For at genskabe søen blev pumperne slukket, og Sønder Randkanal fyldt op, da den lå i kanten af søen. For at afgrænse søen mod sydvest er der etableret en dæmning, så oversvømmelser på det bagvedliggende område undgås. Hopstrup Å’s forløb er ændret, så den har fået indløb til søen umiddelbart efter sammenløbet med Hopstup Bæk. Indløbet er etableret ved at lave en gennembrydning af det gamle ådige. På samme måde er der lavet et udløb midt på søen. Den gamle å-strækning er blevet bevaret som stillestående vandområder. Andre tilløb til området er også blevet ført frem til søen.
Der er anlagt stier og rekreative arealer omkring søen.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet omsætter 440 kg N pr. ha.
Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.
Læs folder om Slivsø her .