Skibet

Vejle Amt

Hvor
Vejle Kommune, Vejle Amt

Type projekt
Sløjfe dræn og huller i dige så der dannes småsøer med sjapområder.
Gennemført i 2004.
Størrelse
40 ha.
Pris
51.722 kr. pr. ha.
Finansiering
Statens VMPII-midler. Amtet har medfinansieret 26.722 kr. pr. ha.

Baggrund

Projektområdet ligger ca. 5 km vest for Vejle By langs med Vejle Å. Projektområdet er afgrænset af et dige mod åen, da der tidligere har været et afvandingslaug i området. Pumpelauget blev nedlagt i forbindelse med Vejle Kommunes udvidelse af lodsepladsen.

Arealerne bag digerne har sat sig en del gennem årene og har kun kunnet holdes tørre ved en fortsat pumpning. Før projektets gennemførelse drænede pumpen et areal på ca. 140 ha . Efter projektets gennemførelse dræner pumpen et areal på 60 ha , således at der nu er genskabt en naturlig afvanding på 80 ha .

Hvad er der sket

Ved projektet er der skabt en sø på 26 ha . Søen får vand dels fra et drænopland på 50 ha dels ved indtag fra Vejle Å. Søen har delvis naturlig hydrologi, hvilket skyldes, at der mod nord forløber en motortrafikvej langs med området, som ikke kan tåle høje vandstande i forbindelse med eventuelle maksimale situationer. Der er derfor sat automatik på indløbet fra Vejle Å, som lukker når vandstanden nærmer sig det kritiske.

Særlige ting ved dette projekt

Vådområdet forventes at kunne fjerne ca. 205 kg N pr. ha pr. år.