Silke Å ved Brahetrolleborg Gods

Faaborg Kommune

Hvor
Faaborg-Midtfyn Kommune

Type projekt
Nedlæggelse af pumpelag og stoppe dræn og grøfter og hæve vandløbsbund.
Gennemføres i 2006

Størrelse
44,5 ha.
Finansiering
Statens VMPII-midler.
Medfinansiering fra Fyns Amt og Faaborg-Midtfyn Kommune
Baggrund
Projektområdet var drænet med grøfter og pumpestationer til den regulerede Silke Å. Med tiden blev afvandingen ringere og ringere og i perioden op til projektet var området braklagt. På den baggrund var der interesse for genopretning af vådområde.
Hvad er der sket
Projektet omfatter genslyngning af Silke Å med etablering af højere vandløbsbund og indsnævret profil, hvilket medfører hyppige vinteroversvømmelser. Derudover er der etableret overrisling og en række interne dræn er afskåret. Desuden er der etableret et overfladisk grøftesystem til sikring af fordeling af vandet ud over så stort et område som muligt.
Særligt ved dette projekt
Engene fjerner omkring 200 kg N pr. ha pr. år.
Projektområdet har kun en ejer. Projektområdet er meget synligt og ligger umiddelbart op til landevejen mellem Faaborg og Kværndrup.

Projektet blev overdraget til kommunen i forbindelse med kommunalreformen.