Sandholt Møllebæk

Faaborg-Midtfyn Kommune

Oversvømmelse ved Sandholt Møllebæk. Foto: Udlånt af Fyns Amt.

Hvor
Faaborg-Midtfyn Kommune
Type projekt
Gendannelse af vådområde og omlæg af vandløb
Gennemført i 2003

Størrelse

29 ha

Pris
59.435 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler
Fyns Amt medfinansierede projektet: 1.018 kr. pr. haBaggrund

Møllemosen ligger langs Sandholt Møllebæk. Møllemose har været drænet og brugt som omdriftsjord. Vandet blev ledt bort fra mosen ved hjælp af en pumpestation, der pumpede vandet ud i Sandholt Møllebæk.
Hvad er der sket
For at genskabe Møllemose som vådområde er pumpestationen fjernet, hvorved vandstanden er hævet. Vådområdet tilføres vand fra 7 drænsystemer i oplandet. Disse er omlagt, så de fra stenkister risler ned gennem området. For at forøge opholdstiden i vådområdet er afløbet fra området hævet via et brøndstyrt ned mod Sandholt Møllebæk, herved opnås en øget kvælstofomsætning. For at øge vandgennemstrømningen yderligere er 290 m af Sandholt Møllebæk ned mod Møllemose lagt om med en reduceret dimension for at sikre, at vådområdet bliver oversvømmet ved store afstrømningshændelser. Det nye vandløb er anlagt med grusbund for at give gode betingelser for fisk og smådyr.
Om vinteren vil vådområdet hyppigt blive oversvømmet, hvorved der vil blive dannet en blanding af mose og våde og tørre enge. Om sommeren forventes arealerne de fleste steder at tørre ud, så de kan bruges til kreaturgræsning. Området ejes af Sandholt Gods, der vil pleje området med afgræsning for at holde det lysåbent, så der kan udvikles et varieret plantesamfund.
Området vil indgå sammen med et vådområdeprojekt langs Odense Å, som forbindelseslinie mellem de spredte naturområder i området og vil dermed forbedre ådalens funktion som biokorridor.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet omsætter 200 kg N pr. ha pr. år.