Rohden Å/Urlev Å

Hedensted Kommune

Hvor
Hedensted Kommune
Type projekt
Fjerne pumpe, afbryde dræn og grøfter samt hæve vandløbsbunden på en delstrækning af Rohden Å.
Gennemført i 2005.
Størrelse
40 ha.

Pris
120.257 kr. pr. ha.
Finansiering
Statens VMPII-midler.
Baggrund
Området ligger ca. 5 km øst for Hedensted By. Projektområdet er afgrænset af markante stigninger i de tilstødende arealer ned mod projektområdet. Området er blevet drænet i 50’erne og gendrænet i 70’erne. Arealerne har sat sig en del gennem årene. Dyrkningen af arealerne fra den første dræning er delvis opgivet og arealerne har været udlagt til brak.
Hvad er der sket
Ved projektet er der skabt flere små søer i området, med den største på ca. 1,6 ha. Søerne får vand fra de afbrudte dræn i området, inden det siver videre ud i Rohden Å. Vandløbet er gensnoet på ca. 2,5 km. Bunden i det nye vandløb er hævet en del på strækningen. Ved store afstrømninger vil der blive oversvømmet ca. 30 ha af de i alt 40 ha . Oversvømmelserne har den effekt, at vandløbet får udlignet de store afstrømninger, der kommer i vandløbet.
Endvidere er der etableret et stiforløb på 1000 meter i projektområdet, og der er også sat et fugletårn op.
Særligt ved dette projekt
Projektområdet forventes at kunne mindske kvælstofudledningen med 403 kg N pr. ha pr. år.