Rødding Sø

Viborg Kommune

Udsigt ud over Rødding Sø. Foto Henning Nørreris.

Hvor
Viborg Kommune
Type projekt
Genetablering af sø
Gennemført i 2004
Størrelse
33,5 ha
Pris
43.310 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler
Viborg Amt medfinansierede projektet: 1.018 kr. pr. ha

Baggrund
I periode mellem 1878 og 1915 blev der foretaget en afvanding af Rødding Sø ved at udgrave en afvandingsgrøft gennem søen. En række åbne afvandingsgrøfter blev gravet til at lede vandet hen i den centrale afvandingskanal. Området blev herefter anvendt som græsningsarealer. Frem mod 1958 blev der gravet en landkanal mod syd med tilhørende pumpestation. Efterfølgende blev der etableret drænsystemer, så området kunne bruges til landbrugsjord i omdrift. Umiddelbart før vådområdeprojektet blev hovedparten af området brugt som græsningsarealer og kun 4,3 ha blev brugt som omdriftsjord.
Hvad er der sket
Rødding Sø er genskabt ved at etablere en tærskel i Nørremølle Å med efterfølgende stryg. Pumpestationen er nedlagt og drænsystemet tilstoppet. Herved er vandspejlet hævet, så der er skabt en ca. 21 ha stor sø, der er omgivet af ca. 12 ha enge. Søen har en middeldybde på 1,49 m og en maksimal dybde på 2,5 m. De omkringliggende enge bliver overrislet med vand fra dræn og afvandingsgrøfter fra oplandet. Herved opnås den største fjernelse af kvælstof.
I forbindelse med projektet er Rødding renseanlæg, der ligger umiddelbart op af den nye sø, blevet nedlagt og spildevandet føres i stedet til et andet renseanlæg.
Særligt ved dette projekt
Søen og de omgivende enge fjerner 282 kg N pr. ha.
Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.
Der vil blive etableret badestrand, stier og andre rekreative tiltag omkring søen. Læs Viborg Kommunes folder om Rødding Sø her .