Pilemosen

Århus Amt

Hvor
Samsø Kommune, Århus Amt

Type projekt
Lukning af pumpe med tilhørende dræn med henblik på at skabe eng, sump og en mindre sø.
Gennemført i 2005.
Størrelse
11,3 ha.
Pris
24.266 kr. pr. ha.
Finansiering
Statens VMPII-midler. Amtet har medfinansieret 2.645 kr. pr. ha.

Baggrund

Projektområdet har i en årrække været anvendt som brakareal, hvor pumpen i længere perioder har været standset. Der findes derfor allerede arealer med vådbundsplanter. Ved anlæggelse af et permanent vådområde sikres det, at områdets naturværdier yderligere udvikles og bevares fremover. Arealet vil give forbedrede leveforhold for plante-, fugle- og dyrearter tilknyttet våde enge/moser. Specielt forventes enkelte af de vanddækkede arealer at blive ideelle paddelokaliteter.

Hvad er der sket

Der er anlagt et 11,3 ha stort vådområde i Pilemosen ved Bjælkerenden på Samsø. Områdets naturlige hydrologi er genskabt ved at lukke det nuværende kunstige afvandingsanlæg i form af tilhørende pumpestation med tilhørende pumpeledning. Herved er et brakareal ændret til ca. 4 ha tør eng, 2,2 ha våd eng, 2,8 ha sump og 2,3 ha vandflade.

Særlige ting ved dette projekt

Projektområdet forventes at kunne mindske kvælstofudledningen med 177 kg N pr. ha pr. år.

Links

  • Århus Amt