Ødis Sø

Kolding Kommune

Ødis Sø. Foto: Tony Bygballe, Vejle Amt

Hvor
Kolding Kommune
Type projekt
Genskabelse af sø
Gennemført i 2003
Størrelse
39,6 ha
Pris
71.377 kr. pr. ha

Finansiering

Statens VMPII-midler
Vejle Amt medfinansierede projektet: 42.377 kr. pr. ha
Derudover havde amtet haft udgifter til etablering af stier og bidrag til et fugletårn
Vamdrup kommune bidrog med knap 4.000 kr. pr. ha


Baggrund
For ca. 200 år siden blev Ødis Sø tørlagt ved gennemgravning af et vandskel. Gennem de sidste 50 år er søen yderligere blevet detaildrænet, men det har kun hjulpet i dele af området. Til sidst er bunden på grund af sætninger blevet så blød, at selv græsning har været vanskelig. Allerede omkring 1980 rejste lokale borgere spørgsmålet om en genetablering af Ødis Sø.
Hvad er der sket
For at gendanne Ødis Sø er afvandingssystemets udløb i Søbækken lukket, og på stedet er der skabt en opstuvning af Søbækken på ca. 2,5 m ved etablering af et stryg. Søen er på 26 ha, og den er blevet uddybet, så der er en dybde på 2,5 m over et område på 0,6 ha. Ved uddybningen sikres det, at der i søen kan dannes grundlag for et alsidigt dyre- og planteliv og en god vandkvalitet. For ikke at påvirke vandstanden i Denderup Mose, som også er afvandet via Søbækken, blev Søbækken vest for Ødis Sø ført i et nyt vandløb til Denderup Bæk. Under gravningen af dette vandløb fandt man resterne af en 6-700 år gammel vandmølle.

Efter genskabelsen af søen er både antallet af arter og individer af fugle steget kraftigt. Der er opsat et fugletårn og etableret en sti i forbindelse med søen.
Særligt ved dette projekt
Søen fjerner 200 kg N pr. ha.

Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder. I 2004 er der observeret en kvælstoffjernelse på lidt over 200 kg N pr. ha. Observationerne giver endog basis for en større fjernelse, når søens økologiske system efter nogle år falder mere til ro som følge af, at den terrestriske vegetation gradvist ændres til naturlig undervandsvegetation.