Odense Å ved Brobyværk

Faaborg-Midtfyn Kommune

Vinteroversvømmede enge langs den nye genslyngede Odense Å. Foto: Udlånt af Fyns Amt.

Hvor
Faaborg-Midtfyn Kommune

Type projekt
Restaurering af vandløb
Gennemført i 2003

Størrelse
77,79 ha

Pris
60.416 kr. pr. ha.

Finansiering
Statens VMPII-midler

Baggrund
De fleste af vores vandløb er i større eller mindre grad reguleret af menneskets hånd. Denne strækning af Odense Å og Tørring Bæk blev i årene 1944-1950 udrettet og forkortet med 2200 m på en 11,2 km lang strækning. I den forbindelse fik åen et bredt, trapezformet forløb, der lå op til 1,2 m dybere end det tidligere forløb. Udløbet fra Tørring Bæk til Odense Å blev samtidigt flyttet. Arealerne op til åen var desuden drænede for at sikre landbrugsdriften.
Hvad er der sket
Odense Å er blevet genslynget og forlænget med ca. 1.300 m, så strækningen nu er ca. 6.000 m frem for tidligere 4.600 m. Samtidig er vandløbsbunden hævet, og der er lagt ca. 20 m gydebanker af grus ud for hver 100 m vandløb. Vandløbet er lavet med stor fysisk variation, så det får et så naturligt forløb som muligt. Endvidere vil der om vinteren være hyppig oversvømmelse af projektområdet specielt i den nedre del af forløbet. Dræn med vand fra oplandet er ført op, så det overrisler arealerne omkring åen for at få så stor en kvælstofomsætning som muligt. Om sommeren vil ca. 22 ha langs Tørring Bæk være fugtig, men i en vis udstrækning er det muligt med afgræsning af arealerne. 40 ha vil kun være let fugtige og vil med sikkerhed kunne anvendes til græsning.
Der er i vinteren 2003 observeret gydende havørred på de nye genslyngede strækninger.
Der er ikke adgang til området, men det er muligt at se ud over området fra Onsebakke.
Projektet er led i realisering af en samlet plan for genopretning af de regulerede strækninger (ca. 20 km) af Odense Å.
Særligt ved dette projekt
Vådområderne langs Tørring Bæk og Odense Å kan fjerne 235 kg N pr. ha pr. år.
Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.

Odense Å er lagt tilbage i det gamle åløb. Foto: Udlånt af Fyns Amt.