Nørrekær ved Gl. Estrup

Norddjurs Kommune

Vandet fra Alling Å oversvømmer området bag de gamle diger efter at dele af digerne er fjernet. Foto E.W. Olsson

Hvor
Norddjurs Kommune
Type projekt
Genopretning af våde enge og fugtig løvskov
Gennemført i 2003
Størrelse
61 ha

Pris

44.858 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler
Århus Amt medfinansierede projektet: 9.860 kr. pr. ha

Baggrund
Nørrekær er en del af det tidligere jordtilliggende til herregården GL. Estrup, der gennem århundrede har været en af Danmarks største kvæggårde. Engområdet ned til Alling Å er frem til 1945 gradvist blevet drænet med grøfter og drænrør. Fra 1945 og frem til 1954 blev åen inddiget på begge sider og vandet blev pumpet ud fra de gamle enge. Det eksisterende dræningssystem med pumpestation blev etableret i 1954, så jorden kunne indgå som landbrugsjord i omdrift. Et skovområde på 18 ha i projektområdet er ligeledes drænet. Skovområdet bestod før 1954 af blandet løvtræ, men efter dræningen blev ca. 75% af skovens areal erstattet af nåletræer.
Hvad er der sket
For at genskabe de gamle enge er pumpningen stoppet og dræn og grøfter slettet. Ådiget er stort set fjernet, så kanten af åen nu har samme niveau som det bagvedliggende terræn. Det giver åen mulighed for at oversvømme engområdet og skabe et vådområde med enkelte permanent vanddækkede partier. Der er i vinterhalvåret hyppige oversvømmelser, mens der i sommerperioden er mere tørt, så der er mulighed for græsning eller høslæt.
Samtlige nåletræer er fældet og det 18 ha store skovområdet omlagt til løvtræsskov med træarter, der naturligt hører hjemme på vandlidende arealer.
Herregården Gl. Estrup er i dag hhv. herregårdsmuseum og landbrugsmuseum og efter retableringen af de våde enge i Nørrekær, er dette område nu en del af det levende landbrugsmuseum og afgræsses overvejende af gamle danske husdyrracer. Den gamle pumpestation fungerer nu som udstillingsbygning.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet fjerner 281 kg N pr. ha pr. år.