Nørreballe Nor

Sydlangeland Kommune

Udsigt ud over Nørreballe Nor. Foto: Udlånt af Fyns Amt.

Hvor
Langeland Kommune

Type projekt
Etablering af sø med tilhørende vådområde
Gennemført i 2004
Størrelse
69 ha
Pris
63.565 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler
Nørreballe Nor indgår i et EU-LIFE NATURE projekt sammen med Tryggelev Nor. Herfra modtages 27.446 kr. pr. ha
Fugleværnsfonden under Dansk Ornitologisk Forening har bidraget med 1.119 kr. pr. ha


Baggrund
Nørreballe Nor er den inderste del af en større kystlagune på Sydlangeland. Nørreballe Nor adskilles fra den ydre del Tryggelev Nor af et dige. Diget blev opført i 1883, så Nørreballe Nor kunne bruges til afgræsning om sommeren. Noret blev pumpet tørt hvert forår, mens man om vinteren lod vandstanden stige igen. I 1956 blev der opsat en el-drevet pumpe, der kunne holde Noret tørt hele året. Herefter kunne området indgå som almindelig landbrugsjord i omdrift.
Oplandet er på 900 ha, som dyrkes intensivt, og hele afstrømningen passerer Nørreballe Nor før det pumpes ud i Tryggelev Nor. Nørreballe Nor udgør hovedparten af oplandet til Tryggelev Nor. Miljøtilstanden i Tryggelev Nor er ikke særlig god, og da området er et vigtigt fugleområde, ønskede man at forbedre tilstanden. Ved at etablere et vådområde i Nørreballe Nor er det muligt at reducere kvælstoftilførslen til Tryggelev Nor med 70 %.

Nørreballe Nor og Tryggelev Nor er Natura-2000 område.
Hvad er der sket
Der er skabt en 54 ha stor ferskvands sø ved at stoppe pumpen, så vandstanden er steget. Diget er bevaret og der er etableret et afløb gennem diget med en højtvandslukke, så der ikke trænger saltvand ind i søen. Dræn fra oplandet er ført op til overfladen, så vandet kan risle gennem vådområdet. Dræn inden for projektområdet er stoppet til. Søen omgives af 15 ha våde og tørre enge, hvoraf ca. 10 ha vil blive græsset. Til de ynglende fugle er der etableret 4 øer.

Der er offentlig adgang via en sti fra Nørreballevej. Stien fører ned til det tidligere pumpehus ved diget.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet fjerner 225-277 kg N pr. ha pr. år.
Projektet indgår i DMU’s overvågning af VMPII vådområdeprojekter.

Nørreballe Nor ejes af Fugleværnsfonden og der findes en folder om området.
Der er desuden som led i LIFE projektet udarbejdet en lægmandsrapport .