Nakkebølle Inddæmningen

Faaborg-Midtfyn Kommune

Græssende køer ved bredeb af den nye sø ved Nakkebølle. Foto: Udlånt af Fyns Amt.

Hvor
Faaborg-Midtfyn Kommune

Type projekt
Etablering af sø med omgivende våde enge
Gennemført i 2003
Størrelse
110 ha
Pris
43.466 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler
Amtet har medfinansieret med 3.554 kr. pr. ha

Baggrund
Nakkebølle Inddæmningen var tidligere den nordligste del af Nakkebølle Fjord. I mere end 130 år har et dige holdt havvandet ude af inddæmningen. Dyrkning af den tidligere fjordbund blev muliggjort ved udpumpning af vandet inden for dæmningen. Efterhånden som dyrkningsværdien blev mindre, blev større og større dele af dyrkningen i Inddæmningen opgivet. Umiddelbart før projektets udførsel bestod størstedelen af arealet af eng og vedvarende græs.

Hvad er der sket
Afstrømningen fra oplandet på ca. 2000 ha blev før vådområdets etablering ledt gennem landkanaler uden om Inddæmningen og direkte ud i Nakkebølle Fjord. Efter etableringen af vådområdet passerer hele afstrømningen i stedet gennem vådområdet, hvor der er dannet en ca. 85 ha stor sø omgivet af våde og tørre enge.

For at genetablere vådområdet er pumpen blevet nedlagt, og vandet fra landkanalerne blevet ført gennem det etablerede vådområde. Diget ud til fjorden er bevaret, så det er en ren ferskvandssø, der er dannet. For at sikre opgangen af fisk fra fjorden er Hundstrup Å bevaret og løber langs med søen. På denne måde sikres nedgang af smolten mod at skulle passere en sø, hvor de risikerer at blive bytte for sultne rovfisk.

Der er offentlig adgang i den nordlige del af området, hvor der er en stiforbindelse fra spildevandsanlægget ved Lindegård til højen i Inddæmningen.

Udsigt ud over Nakkebølle Inddæmningen. Foto: Udlånt af Fyns Amt.Særlige ting ved dette projekt
Vådområdet vil omsætte ca. 305 kg N pr. ha pr. år.
Nakkebølle Inddæmningen er en del af DMU’s overvågning af VMPII vådområderne.