Nagbøl Å

Kolding Kommune

Nagbøl Å. Foto: Hans Jørgen Hvideland-Olsen, Vejle Amt, 2003

Hvor
Kolding Kommune
Type projekt
Genslyngning og restaurering af vandløb
Gennemført i 2003
Størrelse
64 ha
Pris
61.838 kr. pr. ha

Finansiering

Statens VMPII-midler
Vejle Amt finansierede med 18.276 kr. pr. ha
Vamdrup og Lunderskov Kommuner finansierede med i alt 1.562 kr. pr. ha.


Baggrund
Vejle Amt har gennem flere år undersøgt muligheden for at forbedre forholdene i Bønstrup Sø, som ikke lever op til sin målsætning som sø med særlige naturværdier (A1). Ved at forbedre de fysiske forhold i Nagbøl Å med tilløbene Klebæk og Skanderup Bæk samt etablere vådområder langs deres bredder er det muligt at mindske tilførslen af næringsstoffer og materialer til søen.
Hvad er der sket
I projektet er det tilstræbt at lægge vandløbene i deres tidligere forløb fra perioden 1860 – 1870. Skanderup Bæk og Klebæk har begge fået genslynget strækninger på knap 0,5 km, og i fortsættelse heraf er Nagbøl Å genslynget over knap 1 km, således at i alt knap 2 km vandløb er genslynget.
Da vandløbsprofilerne er formindskede, og bunden ligger højere, samtidig med at dræn og grøfter er afbrudt, vil der henover året ske oversvømmelser til gavn for områdets funktion som vådområde.
Genslyngningen slutter ved Nagbøl Nørremosebæk, som ikke må påvirkes af hensyn til afvanding fra Nagbøl by. Nedstrøms Nagbøl Nørremosebæk er Nagbøl Å over knap 1 km restaureret ved udlægning af sten for at skabe en naturlig dannelse af en mere slynget strømrende, derudover vil vandløbsvedligeholdelsen fremover udføres mere skånsomt. Derpå følger 0,5 km med flere gydebanker og et grusstryg, så vandstanden hæves.
Restaureringen af Nagbøl Å slutter ca. 300 m fra Bønstrup Sø, idet åen på den sidste strækning omlægges i forbindelse med oprensning af søen, og det ånære areal anvendes til anlæg af midlertidige bassiner til oppumpet slam fra søen. Dette oprensningsprojekt er udført fra september 2005 til ultimo 2006.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet fjerner 300 kg N pr. ha.

Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.