Lindkær

Faaborg-Midtfyn og Nyborg Kommuner

De oversvømmede arealer ved Lindkær. Foto: Udlånt af Fyns Amt.

Hvor
Faaborg-Midtfyn og Nyborg Kommuner

Type projekt
Gendannelse af vådområde
Gennemført i 2003
Størrelse
84 ha
Pris
39.956 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler
Fyns Amt finansierede projektet med 10.188 kr. pr. ha


Baggrund
Lindkær er et gammelt moseområde, der siden 1600-tallet har været brugt til tørvegravning og høslæt. I 50’erne og 60’erne blev Lindkær gradvist drænet, så området kunne bruges til landbrug. Frem til 1963 blev dele af Lindkær afgræsset af en større besætning af jerseykøer, herefter har jorden indgået som omdriftsareal. Ved dræningen blev området gennemskåret af to afvandingsgrøfter, der modtog vand fra det 900 ha store oplandet og fra drænene i selve Lindkær. Vandet fra Lindkær løber videre til Hellerup Å.
Hvad er der sket
Grøfterne, der løb gennem Lindkær, er kastet til, og tilløb fra rørlagte vandløb og en række dræn er ført frem til overfladen. Ved afløbet fra Lindkær er der etableret en overløbskarm efterfulgt af et stryg til det eksisterende vandløb, hvilket sikrer faunapassage til Hellerup Å. Projektet har medført, at der om vinteren vil være ca. 31 ha med åbent vand, 19 ha våde enge og 34 ha tørre enge. Om sommeren vil området være mere tørt, da tilstrømningen til området er ret begrænset. Det vil derfor være muligt at have høslæt på dele af området.
Særligt ved dette projekt
Projektområdet forventes at omsætte 227-240 kg N pr. ha pr. år.

Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.