Lekkende Maglemose

Vordingborg Kommune

Hvor
Vordingborg Kommune

Type projekt
Genopretning af vådområde
Gennemført i 2003
Størrelse
34,04 ha
Pris
46.649 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler
MVJ-aftale for 29,33 ha

Baggrund
Lekkende Maglemose blev drænet i 1955. Vandet blev ledt væk ved hjælp af en pumpe, der pumpede vandet ud i Øster Egesborgvandløbet, som løb gennem den tidligere mose. For at hindre vand fra vandløbet i at oversvømme de lavtliggende arealer var venstre bred udformet som et dige. Øster Egesborgvandløbet løber ud i Mern Å, der afgrænser projektområdet mod nord. Vandløbene er hjemsted for en gammel sjællandsk ørredstamme, som man ønsker at bevare. Størstedelen af projektområdet blev brugt som landbrugsjord i omdrift.
Hvad er der sket
For at genskabe vådområdet er pumpestationen nedlagt og drænene i projektområdet tilstoppet, så vandstanden stiger. Det medfører, at ca. 12 ha er vanddækket omgivet af våde og tørre enge. Dræn fra oplandet er ført op til overfladen så vandet kan løbe igennem det ny vådområde. For at beskytte den gamle ørredstamme, der findes i vandløbene, er Øster Egeborgvandløbet ført uden om vådområdet i et nyt let slynget forløb, der følger terrænets konturer øst for vådområder. Det gamle vandløb er samtidigt fyldt op. Vandløbet afgiver 15 % af sit vand til vådområdet via et tilløb til området og modtager nedstrøms hele afstrømningen fra vådområdet via et afløb til vandløbet. Området vil blive græsset til gavn for fuglelivet.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet fjerner 280 kg N pr. ha. pr. år.
Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.