Karlsmosen

Faaborg-Midtfyn og Svendborg Kommuner

De nye oversvømmede arealer ved Karlsmosen. Foto: Udlånt af Fyns Amt.

Hvor
Faaborg-Midtfyn og Svendborg Kommuner

Type projekt
Genskabelse af vådområde
Genslyngning af åer
Gennemført i 2001
Størrelse
62,51 ha
Pris
54.314 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler
Fyns Amt medfinansierede 16.845 kr. pr. ha

Baggrund
Karlsmosen blev sidste gang drænet ved et landindvindingsprojekt i 1954, hvor vandløbene blev rettet ud og uddybet. Der findes derfor et omfattende drænsystem i området. Vandløbene er dog reguleret langt tidligere. Det ses på kort fra slutningen af 1800-tallet, at vandløbene allerede på dette tidspunkt var forholdsvist retliniet. Området har været brugt til landbrug med omdrift bl.a. kornproduktion.
Hvad er der sket
For at genskabe vådområdet i Karlsmosen er der foretaget ændringer i vandløbsforløbene og på drænledningerne. På en 2,3 km lang strækning af Hågerup Å og Hundtofte Å er der lavet en genslyngning af åerne, og vandløbsbunden er hævet. Der er lagt grus ud 8 steder til gavn for ørred og smådyr med det håb, at ørreden vil begynde at gyde på denne strækning af åen. Samtidig vil udførelsen af vedligeholdelsen af vandløbene ske på en skånsom måde. Der, hvor det har været muligt, er drænene ført op til overfladen, så vandet kan risle gennem vådområdet og øge kvælstoffjernelsen. Der er desuden etableret en sø på 2,7 ha. Søen er uden forbindelse med vandløbet og vil derfor kun modtage vand herfra under vinter oversvømmelserne. Om vinteren vil ca. 26 ha i Karlsmosen hyppigt blive oversvømmet, så der dannes nogle midlertidige søområder på op til 1 m dybde. På de resterende 33 ha er der om vinteren sumpområder, våde- og tørre enge. Om sommeren er der kun enkelte oversvømmelser i forbindelse med store nedbørsmængder, og området er derfor mere tørt, så det er muligt med græsning. Gendannelsen af vådområdet har medført et rigere fugleliv i området. I 2002 året efter etableringen ynglede både Grågås, Gråand, Gravand og Blishøne. Desuden har trækfuglene haft god gavn af vådområdet.
Udsigten ud over området kan nydes fra Nældebjerg.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet omsætter 270 kg N pr. ha pr. år.

Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.