Kabbel Hovedgård

Lemvig Kommune

Hvor
Lemvig Kommune

Type projekt
Genopretning af strandeng
Gennemført i 2002
Størrelse
27,8 ha
Pris
17.310 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler


Baggrund

Strandengen ved Kabbel Hovedgård blev i slutningen af 1800-tallet afvandet ved hjælp af grøfter til Limfjorden. 1934 blev området drænet, men det viste sig ikke at være tilstrækkeligt, så i 1950 blev strandengen drænet med et omfattende drænsystem med en afvandingskanal og pumpestation. Et dige beskytter yderlig mod oversvømmelse fra Limfjorden. Jorden kunne nu indgå i Kabbel Hovedgårds landbrugsdrift. Drænvandet fra oplandet blev i den forbindelse ført under området i lukkede rør til Limfjorden. I 1980-82 blev drænsystemet renoveret og forbedret med nye dræn. Før vådområdeprojektet blev ca. halvdelen af projektområdet udnyttet som landbrugsjord, den anden halvdel var skov og græsarealer.
Projektet er blevet til på initiativ fra ejeren af Kabbel Hovedgårds.
Hvad er der sket
Allerede inden projektets start var pumpen blevet slukket i forbindelse med, at jorden lå brak. Det medførte, at der stod blankt vand på de dyrkbare arealer om vinteren. Under etableringen af vådområdet er drænene i projektområdet enten blevet knust eller gravet op, så afvandingen er ophørt. Desuden er pumpestationen fjernet. Vandet fra oplandet på 50 ha med intensivt dyrket landbrugsjord ledes nu ud over strandengen via en fordelergrøft, så det kan risle jævnt ud over hele området. Efter projektrealiseringen er der om vinteren områder med lavvandede søer. Om sommeren fremstå projektområdet hovedsageligt som tørre strandenge.
Særligt ved dette projekt
Strandengen fjerner 139 kg N pr. ha pr. år.

Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.