Hundstrup Å ved Rødkilde

Svendborg Kommune

Hvor
Svendborg Kommune

Type projekt
Afbryde dræn og grøfter samt ”åbne” vandløbsbrinken.
Gennemført 2005.

Størrelse
22,3 ha.
Pris
49.162 kr. pr. ha.
Finansiering
Statens VMPII-midler. Amtet har medfinansieret 9.898 kr. pr. ha.

Baggrund
Vådområdet er beliggende langs Hundstrup Å syd for Vester Åby langs en strækning fra Rødkilde Gods i Egebjerg Kommune til Strandvejen i Fåborg Kommune. En strækning på 1,3 km. Vådområdet er blevet gennemført i to etaper og har et samlet areal på 22,3 ha. Etape 1 og 2 blev gennemført i hhv. 2003 og 2005.
Størstedelen af projektområdet (86 %) har været i omdrift indtil nu. Resten har været § 3 arealer med vedvarende græs og moseområder. Det direkte opland er på 526 ha inklusiv projektområdet, og den største del er intensive landbrugsarealer.
Hvad er der sket
Vådområdet er blevet genskabt ved at lade drænvand fra oplandet overrisle de vandløbsnære arealer. Drænsystemerne i vådområdet er blevet sløjfet, fordelerrender er etableret, og to private pumpestationer er blevet nedlagt.
Der er skabt et vådområde, hvor de naturlige afstømningsforhold betyder, at der om vinteren er skabt sump- og vandflade på sammenlagt ca. 21 ha. Den resterende del af vådområdet består af enge med varierende fugtighed. Om sommeren vil området være mere tørt og vil derfor kunne anvendes til afgræsning.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet forventes at kunne fjerne 322 kg N pr. ha pr. år.