Horne Mølleå

Faaborg-Midtfyn Kommune

De oversvømmede arealer ved Horne Mølleå. Foto: Udlånt af Fyns Amt

Hvor
Faaborg-Midtfyn Kommune

Type projekt
Genopretning af våde enge
Gennemført i 2001
Størrelse
14 ha
Pris
3.218 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler
Amtet har selv finansieret forundersøgelser, projektering og anlæg


Baggrund

Området blev sidst drænet i 1960’erne, hvor en pumpe blev etableret til at pumpe drænvandet ud i Horne Mølleå. Vand fra oplandet omkring projektområdet blev via drænrør ført under området ud i åen. Området har været brugt som landbrugsjord i omdrift frem til 1980’erne, hvorefter det meste af området har henligget som vedvarende græs med afgræsning om sommeren. Det sidste blev omlagt i 1996. Fyns Amt har erhvervet arealerne i 1996 med henblik på at lave et vådområde, hvorfor pumpen allerede i 1997 blev stoppet.
Hvad er der sket
Med projektet er der dannet et område med våde enge og mindre åbne vandflader. For at skabe vådområdet er drænene stoppet til, så vandstanden i området er steget. Oplandet udnyttes som intensivt landbrug, hvorfra der er en betydelig kvælstofudvaskning. Drænvandet herfra er blevet ført op, så det løber gennem projektområdet. Herved opnås den største kvælstoffjernelse. Samtidig gendannes de naturlige hydrologiske forhold i området ved, at vandet løber igennem i stedet for under området. Horne Mølleå, der løber gennem projektområdet, bliver skånsomt vedligeholdt og med tiden vil den få et mere naturligt forløb ved hjælp af naturens egne kræfter.
Projektområdet vil blive afgræsset, så der kan opstå et rigt og varieret plante- og fugleliv.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet fjerner 358 kg N pr. ha.
Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.

Der er offentlig adgang til vådområdet fra Lillemarksvej. Her er der mulighed for at parkere, og der er opsat en informationstavle.