Hopstrup Vest og Marstrup Bæk

Haderslev Kommune

Hvor
Haderslev Kommune

Type projekt
Genopretning af våde enge i ådal
Gennemført i 2003
Størrelse
32,62 ha
Pris
35.728 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler

Baggrund
Projektet skal ses i sammenhæng med projektet med genetablering af Slivsø. De to områder danner et større område med gode vilkår for planter og dyr. Området var før projektet drænet ved hjælp af en pumpestation og vandløbene var omgivet af diger for at forhindre oversvømmelse. Hovedparten af arealerne blev brugt som kulturenge, der blev gødet og jævnligt omlagt som omdrifts jord.
Hvad er der sket
Ved projektet er pumpestationen nedlagt og pumpekanalen fyldt op. Alle ådigerne er fjernet, så åen igen kan flyde over sine breder og oversvømme engene ved store vandafstrømninger. Drænene i engene tilstoppes og dræn fra de omkringliggende marker føres ud med udløb i ådalsskrænterne, så vandet risler ned gennem engene. Den fremtidige vedligeholdelse af vandløbet vil blive begrænset, så der fremover kun vil blive opretholdt en vandløbsprofil, der svarer til den mindste tilladelige vandføring. Det vil foregå ved kun at skære grøde i vandløbet, når det er nødvendigt og i disse tilfælde kun at holde en smal strømrende fri. Herved forbedres levevilkårene for smådyrene i vandløbet og skaber skjulesteder for fiskene. For at forbedre ynglemulighederne for fiskene udlægge der i projektområdet gydegrus ud i Hoptrup Å og Marstrup Bæk. For at skabe den største artdiversitet på de fugtige enge vil 28 ha blive afgræsset eller høstet.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet vil fjerne 241 kg N pr. ha.