Hellegård Å

Holstebro Kommune

Hvor
Holstebro Kommune
Type projekt
Genopretning af våde enge i en ådal
Gennemført i 2002
Størrelse
65,9 ha
Pris
26.335 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler
MVJ-aftale for 8,3 ha

Baggrund
Ådalen omkring Hellegård Å har været drænet på store dele af projektområdet og været brugt som landbrugsjord i omdrift eller vedvarende græsarealer. Oplandet til projektområdet udgør ca. 750 ha overvejende landbrugsjord. I projektområdet er der allerede før start områder med stor naturværdi med bestande af orkidéer, engblomme, tæppegræs og vedben-vandranunkel.
Hvad er der sket
De våde enge omkring Hellegård Å er genskabt ved at afbryde drænene fra oplandet og lade vandet risle ned over de vandløbsnære arealer. Samtidig er drænene i projektområdet tilstoppet, så dræningen af området stoppes. Størstedelen af området fremstår nu som våde enge, som til et vist omfang kan græsses. De mest værdifulde naturområder, der allerede eksisterede før projektet, er beskyttet så tilførslen af næringsholdigt drænvand begrænses.
Amtet vil forhandle med lodsejerne i projektområdet om at genslynge den del af Hellegård Å, der løber gennem området. Desuden vil amtet udpege de omkringliggende arealer som skovrejsningsarealer.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet fjerner 223 kg N pr. ha pr. år.

Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.