Hammerdam

Faaborg-Midtfyn Kommune

Hvor
Faaborg-Midtfyn Kommune

Type projekt
Afbryde dræn og grøfter.
Gennemført i 2005.
Størrelse
10 ha.
Pris
30.252 kr. pr. ha.
Finansiering
Statens VMPII-midler. Fyns Amt finansierede med 1.184 kr. pr. ha.
Baggrund
Vådområdet ligger på den sydvestlige del af Fyn, i et område vest for Odensevej og nord for Svanninge Bakker. Det genoprettede vådområde er på ca. 10 ha . Projektområdet består af naturarealer og blev inden gennemførsel af projektet brugt til græsning. Jorden har tidligere været brugt til agerbrug. Oprindeligt var området en lavvandet sø og et moseområde, som udgjorde Rislebækkens udspring. Hammerdam og de omkringliggende arealer blev i 1929 drænet med henblik på intensivt landbrug. Rislebækken blev i forbindelse med dræningen reguleret.
Projektområdet afvander et opland på 142 ha og Hammerdam afvandes via Rislebækken til Arreskov Sø. Arreskov Sø afvandes via Odense Å til Odense Fjord.
Hvad er der sket
Vådområdet er genskabt ved at afbryde dræn fra oplandet i kanten af projektområdet, således at drænvandet ledes til faskiner, hvorfra det infiltrerer jorden ned til Rislebækken. I selve projektområdet er drænrør og drængrøfter blevet afbrudt. Samlet set fører det til en generel vandstandshævning i området. Der er skabt et område, som om vinteren periodevis vil være stedvist permanent vanddækket, da der kun sker en langsom afvanding af området. Om sommeren vil området være mere tørt og derfor velegnet til afgræsning. Den fremtidige naturtype vil blive en våd eng.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet forventes at kunne mindske kvælstofudledningen med 153 kg N pr. ha pr. år, svarende til 1,5 tons kvælstof om året.