Hals Sø

Randers Kommune

Udsigt ud over den nye Hals Sø. Foto Henning Hermansen, Århus Amt.

Hvor
Randers Kommune

Type projekt
Genskabelse af sø
Gennemført i 2000
Størrelse
52,9 ha
Pris
26.650 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler


Baggrund

Hals Sø blev afvandet tilbage i 1959. Før afvandingen fremstod den i et par årtier som en lavvandet sø. Søen blev afvandet via afvandingskanaler og en pumpe til landkanaler, der afgrænsede søen og førte vandet ud i Hov Bæk. Søen blev allerede afvandet første gang i slutningen af 1800-tallet. Området blev før vådområdeprojektet fortrinsvis brugt til græsning - enkelte arealer blev dog stadigvæk udnyttet som omdriftsjord. Oplandet på ca. 730 ha udnyttes hovedsageligt som omdriftsjord.
Hvad er der sket
Under projektet er pumpestationen fjernet og vand fra landkanalerne ledt ind i søen, så vandstanden er steget til søens oprindelige niveau. Landkanalerne fungerer nu som fordelerkanal for en del af det tilstrømmende vand fra oplandet, der ledes ind i søen via 4 tilledningskanaler. Der er i søens vestende etableret et udløb, som sikre en stabil vandstand i søen. Vandfladen i søen er på 43 ha med en middeldybde på 1,7 m og en maksimal dybde på 3,5 m. Søen er omgivet af 10 ha mose og enge, hvoraf ca. 6 ha afgræsses. Der er udsat 100.000 stk. geddeyngel i søen for at sikre et fornuftigt forhold mellem rovfisk og fredfisk. Det har haft den effekt at klorofylindholdet, som stammer fra planteplankton, er lav i forhold til søens fosforkoncentration. Dette skyldes, at det dyreplankton, der græsser på planteplanktonet, ikke er blevet spist af fredfiskene. Desuden har fuglene taget Hals Sø til sig. Fugletællinger har vist, at der om foråret typisk er 2500 fugle på søen, og der er registreret op til 70 par ynglefugle.
Særligt ved dette projekt
Søen fjerner 206 kg N pr. ha.

Området før etableringen af Hals Sø. Foto: Henning Hermansen, Århus Amt

Den ny Hals Sø. Foto Henning Hermansen, Århus Amt