Halkær Å

Vesthimmerlands Kommune

Hvor
Vesthimmerlands Kommune

Type projekt
Hævning af vandløbsbund på delstrækning af Halkær Å samt afbrydelse af dræn og grøfter.
Gennemført i 2004.
Størrelse
27 ha.
Pris
61.045 kr. pr. ha.
Finansiering
Statens VMPII-midler. Nordjyllands Amt medfinansierede 994.905 kr.

Baggrund
Projektet indgår i sammenhæng med allerede etablerede våde enge. Desuden indgår det i Halkær Ådal, som er et højt prioriteret naturområde, hvor der er gennemført flere forskellige aktiviteter til fremme af natur og miljø.
Udover fjernelse af kvælstof vil projektet give store landskabs- og naturforbedringer i form af et slynget og mere varieret vandløb. Engarealerne vil få større naturkvaliteter, og der er etableret en sti-krydsning af ådalen i den sydlige del af projektet. Projektet bidrager således også til naturgenopretning og rekreative interesser.
Hvad er der sket
Projektet omfatter knap 3 km vandløb og påvirker 26,7 ha. Tiltag inkluderer bl.a. gensnoning af åen og etablering af våde enge ved afbrydelse af dræn og etablering af fordelerrender.
Særligt ved dette projekt
Projektet forventes at kunne fjerne ca. 375 kg N pr. ha pr. år