Grejs Å

Vejle Kommune

Hvor
Vejle Kommune

Type projekt
Afbryde dræn og grøfter samt hæve vandløbsbund. Genslyngning af en ca. 2 km strækning af åen.
Gennemført i 2004.
Størrelse
72 ha.
Pris
38.615 kr. pr. ha.
Finansiering
Statens VMPII-midler. Vejle Amt har medfinansierede bl.a. gangbroer til vandresti.

Baggrund
Projektet retter sig primært mod en reducering af kvælstofudvaskningen til Vejle Fjord. Dernæst ønskedes også en forbedring af forholdene for vandløbets fiskebestand, forbedring af de rekreative adgangsmuligheder i området, forbedring af naturværdierne i området samt en forbedring af betingelserne for habitatnaturtypen kilder og væld med kalkholdigt vand.
Hvad er der sket
Grejs Å er på en ca. 2 km lang strækning blevet genslynget med det formål at genskabe åens tidligere forløb. Vandløbsbunden er blevet anlagt i en ny og højere kote, således at vandstanden i ådalen er blevet hævet med gennemsnitligt 0,5 m . Alle drænledninger indenfor projektområdet er blevet afbrudt, og drænvandet vil fremover sive gennem jordlagene. Enkelte dræn er blevet omlagt således, at arealer udenfor projektområdet afvandes uændret. Nogle grøfter er blevet afbrudt, mens bundniveauet er blevet hævet i andre for at fremme overrisling.
Derudover er der også oprenset og/eller gravet 5 vandhuller i projektområdet.
For at forbedre de rekreative adgangsmuligheder i området er en eksisterende sti renoveret, og der er etableret en række lave gangbroer over de fugtigste områder.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet forventes at kunne opnå en kvælstoffjernelse på ca. 286 kg N pr. ha pr. år.