Gram Å/Nørreå

Haderslev Kommune

Hvor
Haderslev Kommune

Type projekt
Hævning af vandløbsbund, afbryde dræn og grøfter samt genetablere å-forløb .
Gennemført i 2004.
Størrelse
131 ha.
Pris
40.302 kr. pr. ha.
Finansiering
Statens VMPII-midler.

Baggrund
Baggrunden for projektet er ønsket om at reducere belastningen af kvælstof til Ribe Å-vandløbssystem, som har udløb i Vadehavet. Projektområdet omfatter en strækning på ca. 6,5 km af Gram Å/Nørreå fra stryget ca. 1 km nedstrøms Revsø Nybro til indløbet ved Slevad Bro. Gensnoningen af denne strækning tager udgangspunkt i det forløb, vandløbet havde, før det blev reguleret. Det er dog tilstræbt at placere vandløbet i de laveste områder. Projektet omfatter også Søndermosegrøften og Mølby Kanal samt de nederste dele af tilløbende Ørsted Å og kommunevandløb nr. 6. Størstedelen af ådalen henligger som græsenge.
Hvad er der sket
Gram Å/Nørreå er omlagt til et varieret og snoet forløb på strækningen mellem jernbanebroen og markbroen opstrøms Mølby. Vandløbsbunden er blevet hævet, og der er udlagt sten og gydegrus på udvalgte strækninger. Endvidere er dræn og grøfter, der afvander højere liggende jorde, etableret med udløb i ådalskanten, hvorfra der sker en overrisling af engarealerne, mens dræn og grøfter i selve ådalen afproppes i terrænniveau.
Projektområdet vil i fremtiden komme til at fremstå som delvist afgræssede, våde engarealer. På uudnyttede arealer vil der ske en vis tilgroning af høje urter og krat. De laveste og mest vandlidende arealer vil antage karakter af rørsump, mens de højere liggende arealer på længere sigt i et vist omfang vil gro til med pile- og ellekrat, hvis arealerne ikke bliver afgræsset.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet forventes at kunne mindske kvælstofudledningen med 301 kg N pr. ha pr. år.