Gødstrup Enghave

Næstved Kommune

Hvor
Næstved Kommune

Type projekt
Genskabelse af sø med omgivende enge
Gennemført 2003
Størrelse
91 ha
Pris
37.002 kr. pr. ha.
Finansiering
Statens VMPII-midler

Baggrund
Allerede i 1800-tallet blev området drænet via åbne grøfter. I 1953 blev der etableret en pumpestation for at afvande de lavtliggende arealer. Vandet blev ledt via afløb fra Raunstrup til Susåen. På grund af store sætninger i området, blev der i vintre med meget nedbør dannet en sø på op til 50 ha i området. Den midlertidige sø tiltrak mange fugle, som når pumpeaktiviteten startede om foråret, og søen blev pumpet tør, måtte opgive deres yngleforsøg.
Hvad er der sket
Ved projektet er der dannet en 55 ha stor sø med en middeldybde på 0,95 m med omgivende enge. Det er opnået ved at stoppe udpumpningen af vand fra området. Vandet, der tilføres området fra oplandet via dræn og mindre vandløb føres ind i området for at skabe våde enge, der er med til at forøge kvælstofomsætningen. Som følge af at søen nu er permanent, vil den være en af områdets vigtigste ynglelokaliteter. Allerede det første år var der mange fugle, der ynglede langs søens breder.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet fjerner 246 kg N pr. ha.
Læs mere om området her .