Geddebækken

Faaborg-Midtfyn Kommune

Udsigt over oversvømmede områder ved Geddebækken. Foto: Udlånt af Fyns Amt.

Hvor
Fåborg Kommune

Type projekt
Etablering af vådområde
Gennemført i 2003
Størrelse
39,28 ha
Pris
36.590 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler
Amtet har medfinansieret med 11.768 kr. pr. ha


Baggrund
Området var før drænet, og vandet blev pumpet væk via Geddebækken til Arreskov Sø.
Vådområdet er et led i at forbedre tilstanden i søen ved at nedsætte fosfortilførslen til søen. Det antages, at vådområdeprojektet vil være et af de tiltag med den største effekt på Arreskov Sø. Projektområdet blev før projektets gennemførelse dels brugt som landbrugsmæssige omdriftsarealer (16 ha) og dels var der et større moseområde og enge.
Hvad er der sket
Det nye vådområde er skabt ved at nedlægge pumpestationen syd for Sebbelung og ændre på Geddebækkens forløb. Det nye vandløb følger terrænets naturlige afstrømningsforhold mellem Trøstemosen og Sebbelung og videre til Arreskov Sø. Flere dræn og rørledninger er ført op så området overrisles med vand for at øge kvælstoffjernelsen. For at begrænse udvaskningen af fosfor til Arreskov Sø er der etableret et fosforbassin i projektområdet, hvor materiale som slam, sand og organiske partikler bundfældes. Det materiale, der bundfældes, vil formentlig udgøre hovedparten af fosfortransporten i Geddebækken.
Projektet har medført, at der er dannet en sø på ca. 2,7 ha med en vanddybde på 0-40 cm lige syd for Sebbelung. På resten af projektområdet er der dannet sumpområde, våde- og tørre enge. Om vinteren vil der ske hyppige oversvømmelser af området med vand fra vandløbet og drænene. I de tørreste sommermåneder forventes arealerne de fleste steder at tørre ud, så de kan anvendes til afgræsning.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet omsætter 260 kg N pr. ha pr. år.
Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.