Gamst Sø

Vejen Kommune

Hvor
Vejen Kommune

Type projekt
Retablering af Gamst Sø.
Gennemført i 2005.
Størrelse
177 ha.
Pris
17.621 kr. pr. ha.
Finansiering
Statens VMPII-midler.
Baggrund
Formålet med projektet er at genskabe den tidligere Gamst Sø. I søen og de omgivende enge vil der ske en reduktion af kvælstof, således at kvælstoftilførslen til de nedstrøms vandløb og Vadehavet reduceres. Genskabelsen af søen tilfører samtidig området væsentlige værdier af naturmæssig, landskabelig og rekreativ karakter, der vil komme lokalsamfundet til gode.
Hvad er der sket
Ved gennemførelse af projektet er der anlagt et stryg, hvis overløbskant fastlægger minimumsvandstanden i søen. Stryget er etableret ved gravning af en ny vandløbsstrækning parallelt med det eksisterende vandløb. Alle drængrøfter der ikke har karakter af egentlige vandløb, og som ikke har vandløbsmæssig interesse ud over afvanding, er blevet nedlagt. Nedlægningen af afvandingsgrøfterne er gennemført ved at opfylde grøfterne til terræn over en strækning inden tilløb til søen.
Særlige ting ved dette projekt
Vådområdet forventes at kunne mindske kvælstofudledningen med 161 kg N pr. ha pr. år.
Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.
Læs folder om Gamst Sø her .