Gammelby Bæk

Kolding Kommune

Hvor
Kolding Kommune

Type projekt
Slukke pumpe, åbne rørlagt vandløbsstrækning, hæve vandløbsbund og afbryde dræn og grøfter.
Gennemført i 2003.
Størrelse
27 ha.
Pris
40.908 kr. pr. ha.
Finansiering
Statens VMPII-midler.


Baggrund
Gammelby Bæk blev i 1956 rørlagt og reguleret over en strækning på ca. 2 km . Senere, i 1970, blev der etableret et pumpelaug med henblik på en yderligere afvanding af ca. 10 ha . Den effektive afvanding har medført en større ilttilgang og dermed en kraftig omsætning af organisk materiale, således at jordene gennem årene har sat sig og igen er blevet vådere og mindre egnet til dyrkning.
Hvad er der sket
Den naturlige hydrologi er genskabt ved, at rørlægningen af Gammelby Bæk er blevet afbrudt, således at vandløbet igen løber på overfladen. Afstrømningsvand fra oplandet er bragt til overrisling af engarealerne ved at vandet fra 19 dræn og en enkelt grøft ledes ud på overfladen ved ådalskanten. Pumpestationen er fjernet, og alle dræn i projektområdet er afbrudt. Endelig er der etableret et stemmeværk, så der skabes en ca. 2 ha stor lavvandet sump/mose i projektområdets nederste del. Dette er sket dels for at opnå en optimal kvælstoffjernelse dels for at skabe et større og mere varieret naturindhold i området.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet forventes at kunne mindske kvælstofudledningen med 365 kg N pr. ha pr. år.
Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.