Føllebund

Syddjurs Kommune

Udsigt ud over det nye vådområde ved Føllebund, Foto: Hans Ole Hansen, Fussingø Statsskovdistrikt

Hvor
Syddjurs Kommune

Type projekt
Genslyngning af vandløb
Genskabelse af vådområde
Gennemført i 2004
Størrelse
18,8 ha
Pris
31.465 kr. pr. ha
Finansiering
Statens VMPII-midler
Århus Amt og Rønde kommune medfinansierede med 6.385 kr. pr. ha

Baggrund
Føllebund har været afvandet siden begyndelsen af 1900-tallet. Knubbro Bæk, som løb langs området, blev i slutningen af 1800-tallet reguleret og lagt i områdets vestlige side. I 1940’erne blev der lavet et afvandingsprojekt, hvor digerne langs Knubbro Bæk og Følle Vig blev forhøjet for at forhindre oversvømmelser ved højvande. Desuden blev mindre vandløb rørlagt og landkanalen uddybet.
Hvad er der sket
Knubbro Bæk er blevet ført ind i området igen i et nyt slynget forløb. Digerne omkring området er fjernet og afvandingskanalerne er kastet til og 3 små rørlagte vandløb er genåbnet. Fjernelsen af højvandsdiget har betydet, at der nu er gendannet et større område med vekslende saltholdighed og vekslen mellem tørre og våde partier. Der er opstået et lavvandet område med en vandflade på ca. 5 ha omgivet af mere eller mindre våde enge på ca. 12,3 ha og et mere tørt område på ca. 1,5 ha. Øst for området har Fussingø Skovdistrikt udført en række tiltag i tilknytning til projektet.

Dette kombineret med den fortsatte afgræsning betyder, at strandengsarealet vil blive væsentlig udvidet til gavn for især fugle- og plantelivet.

Særligt ved dette projekt
Vådområdet fjerner 214 kg N pr. ha.
Læs mere om Føllebund her . Det nye slyngede forløb af Knubbro Bæk gennem vådområdet, Foto: Hans Ole Hansen, Fussingø Statsskovdistrikt