Føns Vang

Middelfart Kommune

Hvor
Middelfart Kommune

Type projekt
Ophør af pumpning og sløjfning af interne dræn samt gennembrydning af ådige.
Gennemført i 2006.
Størrelse
113 ha.
Pris
64.719 kr. pr. ha.
Finansiering
Statens VMPII-midler. Amtet har medfinansieret 47.719 kr. pr. ha.
Baggrund
Føns Vang ligger i forlængelse af Gamborg Fjord på Vestfyn. Føns Vang er adskilt fra fjorden af et dige. Før realiseringen af projektet blev vand fra Føns Vang udpumpet til Gamborg Fjord fra en pumpestation tæt ved diget.
Føns Vang er sammen med Gamborg Fjord og Lillebælt internationalt naturbeskyttelsesområde. Gamborg Fjords miljømålsætning er ikke opfyldt og det er nødvendigt at begrænse tilledningen af næringsstoffer fra oplandet, hvis målsætningen skal kunne opfyldes.
Frem til realiseringen af projektet var arealerne i Føns Vang enten i jordbrugsmæssig omdrift, braklagt inden for omdriften eller naturarealer i form af ferske enge og strandenge. Føns Vang har et opland på ca. 600 ha . Oplandet dyrkes intensivt og det meste af afstrømningen fra oplandet ledes gennem en landkanal udenom Føns Vang direkte til Gamborg Fjord. Med realiseringen af vådområdeprojektet skal alt vand, der afstrømmer fra oplandet til Føns Vang, passere Føns Vang inden afløb til fjorden.
Hvad er der sket
Vådområdeprojektet i Føns Vang har et areal på 113 ha , hvoraf vandfladen udgør ca. 102 ha . Projektet er realiseret ved, at udpumpningsanlægget er blevet afbrudt. Derved er der skabt en fersk sø. Afløbet fra den eksisterende landkanal til havet er blevet genbrugt som afløb for den nye sø. Afløbet er sikret med et højvandslukke, således at der ikke trænger saltvand ind i søen.
Udover at tilbageholde næringsstoffer fra Gamborg Fjord og Lillebælt er projektet i Føns Vang også et væsentligt bidrag til at forbedre naturværdierne i det internationale naturbeskyttelsesområde. For at tilgodese fuglelivet er der etableret tre mindre fugleøer i søen.
Projektet medfører en væsentlig forbedring af områdets rekreative muligheder.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet forventes at kunne fjerne ca. 127 kg N pr. ha pr. år. Det forventes at tilstrømningen af kvælstof til Gamborg Fjord og Lillebælt reduceres med ca. 14,3 tons kvælstof om året. Afstrømningen af kvælstof til Gamborg Fjord reduceres derved med ca. 65 %.