Enghave Å

Udsigt over det nye vådområde ved Enghave Å. Foto Mette Fischmann, Københavns Amt

Hvor
Høje Taastrup og Roskilde Kommuner

Type projekt
Gendannelse af enge
Gennemført i 2004

Størrelse
27 ha

Pris
45.731 kr. pr. ha

Finansiering
Statens VMPII-midler
Amtet har medfinansieret med 12.340 kr. pr. ha
Amtet har udover projektet opsat et fugletårn

Baggrund
Enghave Å blev i 1922 reguleret for at sikre afvanding af vandlidende arealer, så området kunne dyrkes. Åen fik form som en dybt nedgravet grøft uden naturligt fald af betydning. Denne fremtoning har gjort, at selv om al spildevandstilledning til åen blev afbrudt, var åen i en meget dårlig tilstand før vådområdeprojektet.
Områder omkring Enghave Å var før vådområdeprojektet præget af intensiv landbrugsmæssig udnyttelse, hovedsageligt planteavl. Oplandet til projektområdet er ligeledes hovedsageligt dyrkede arealer.

Hvad er der sket
Under projektet blev Enghave Å’s oprindelige profil genskabt på de øverste 1600 m af vandløbet. Dette blev gjort ved, at vandløbsbunden blev hævet på en 900 m lang strækning. Ca. 15 dræn i området er blevet afbrudt og dræn fra det omkringliggende opland på ca. 200 ha er ført ud i det ny vådområde via 3 faskiner i områdets udkant. Herved risler vandet gennem engen, hvorved fjernelsen af kvælstof forøges. Vådområdet er blevet en blanding af sump, våde og tørre eng.

Særligt ved dette projekt
Vådområdet fjerner 242 kg N pr. ha.
Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.