Egebjerg Enge

Horsens Kommune

Hvor
Horsens kommune

Type projekt
Nedlæggelse af pumpelaug i tilknytning til vandløb.
Gennemført i 1999.

Størrelse
34 ha.

Pris
48.800 kr. pr. ha.

Finansiering
Statens VMPII-midler. Amtet har medfinansieret 25.200 pr. ha.

Baggrund
Egebjerg Enge ligger nordvest for Horsens i oplandet til St. Hansted Å. Store Hansted Å afvandes gennem Horsens Nørrestrand til Horsens inderfjord. Området afvandes ved pumpning til åen. Pumpelauget har et areal på 58 ha , der er inddiget med i alt 1100 m dige. Ved ophør af pumpning vil 2/3 dele af området blive permanent eller periodisk vanddækket. Resten vil have karakter af våd eng.

Hvad er der sket
Ophør af pumpning, opfyldning af afvandingsgrøfter og fjernelse af 300 m af det 1100 m lange dige mod åen. Projektområdet vil udover drænvand fra oplandet også blive påvirket af vand fra Store Hansted Å. Ved normal vandstand i åen oversvømmes ca. 8 ha og ved højvande ca. 24 ha . For at undgå at de våde enge gror til, er der sikret græsning på så stor en del af arealet som muligt.

Særligt ved dette projekt
Vådområdet forventes at kunne opnå en kvælstoffjernelse på ca. 202 kg N pr. ha pr. år.
Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.