Bæksgård Bæk

Vejle Kommune

Hvor
Vejle Kommune

Type projekt
Hæve vandløbsbunden, ændre vandløbsvedligholdelse og stoppe dræn og grøfter.
Gennemført i 2005.

Størrelse
77 ha.

Pris
38.317 kr. pr. ha.

Finansiering
Statens VMPII-midler. Amtet har medfinansieret 10.817 pr. ha.

Baggrund
Bæksgård Bæk har undergået mange omlægninger og udretninger inden for de sidste 200 år. På sognekort fra 1844 fremgår det, at Bæksgård Bæk har haft et markant snoet forløb ind mod Ulkær Møllesø. Vådområdeprojektet omfatter genskabelse af den naturlige hydrologi ved Bæksgård Bæk umiddelbart opstrøms Stoffersbro. Området er lavtliggende og fladt med en blød afgrænsning til højere liggende arealer.

Hvad er der sket
Vandløbet er blevet genslynget. Ved genslyngningen er etableret ca. 1050 meter nyt vandløb, hvorved vandløbet er blevet forlænget med knap 240 meter . Faldforhold er blevet ændret, og ændringerne bevirker, at vandløbet periodevis vil skabe oversvømmelser umiddelbart opstrøms Ulkjærmøllevej.

Særligt ved dette projekt
Vådområdet forventes at kunne opnå en kvælstoffjernelse på ca. 213 kg N pr. ha pr. år.