Arnå v. Solvig

Tønder Kommune

Hvor 
Tønder Kommune 

Type projekt
Genopretning af våde enge i ådal og genslyngning af vandløb
Gennemført i 2003

Størrelse
45,5 ha

Pris
44.950 kr. pr. ha

Finansiering
Statens VMPII-midler
Amtet medfinansierer projektet med 28.940 kr. pr. ha
MVJ-aftale på 26,77 ha

Baggrund
Arnå havde på den strækning, der ligger i projektområdet, ikke særlige gode fysiske forhold. Flere strækninger var meget lige med lav strømhastighed og sandet bund. På trods af de dårlige fysiske forhold opfyldte Arnå sin målsætning som B2 laksefiskevand. To tilløb til åen Ellehusgrøften og Solviggrøften var ligeledes i dårlig fysisk stand og var i 1990’erne meget belastet af okker. Området har en lang historie med borganlæg fra middelalderen og den gamle Solvig Vandmølle, hvor mølledammen dog er tørlagt.

Hvad er der sket
Arnå er blevet genslynget og forlænget fra en længde før projektet på 1090 m til 1690 m. Samtidig er vandløbsbunden hævet med 20 cm, så det giver mulighed for større oversvømmelser af de omkringliggende enge. De fysiske forhold er forbedret ved at udlægge sten og grus i det nye vandløb. 650 m af Ellehusgrøften er fyldt op, og der er gravet et nyt tilløb for Ellehusgrøften og Solviggrøften. Dele af Arnås gamle løb er ikke blevet fyldt op, og der er i alt opstået 6 nye vandhuller. Alle dræn er blevet afbrudt eller ført op til overfladen, så vandet fra oplandet nu risler ud over engene, og kvælstoffet fjernes før, det når ud i vandløbet. Ud over at fjerne kvælstof vil projektet reducere okkerbelastningen af Arnå. Der er desuden i anden anledning lavet en ny vejbro over Arnå med faunapassager på begge sider af vandløbet til odder og andre smådyr.

Særligt ved dette projekt
Engene fjerner 205 kg N pr. ha pr. år.