Årslev Engsø

Århus Kommune

undefined

Hvor
Århus Kommune

Type projekt
Etablering af sø med omgivende enge
Gennemført i 2003

Størrelse
210 ha
Pris
75.717 kr. pr. ha

Finansiering

Statens VMPII-midler.
Århus Amt og Århus Kommune medfinansierede: 37.740 kr. pr. ha
Amt og kommune har desuden haft udgifter til etablering af fugletårn, stier og P-plads

Baggrund
Årslev Engsø var et kunstigt afvandet område på 210 ha. Området har været brugt til landbrug i mere end 100 år, og dele af det blev allerede i 1930’erne afvandet. I 1960 blev området inddiget og afvandet med pumpe og Århus Å blev lagt i en nordlig kanal. Siden afvandingen blev gennemført har området sat sig ca. 2 m. Det betød at der før projektgennemførelsen kun var 53 % af området, der kunne indgå i landbrugsdriften som omdriftsjord, mens resten var græs eller krat. Projektområdet ligger umiddelbart opstrøms Brabrand Sø, der trods forbedret spildevandsrensning i oplandet ikke opfylder sin målsætning. Etableringen af våde enge kan reducere mængden af fosfor ledt ud i Brabrand Sø, og dermed bidrage til at målsætningen kan opfyldes i fremtiden.
Hvad er der sket
Århus Å er blevet ført tilbage gennem det gamle vådområde. Der er blevet lavet et slynget indløb til området, hvor søen er dannet. Det samme er lavet i Lyngbygårds Å, som før havde sit tilløb til Århus Å på kanalen uden om området. Pumperne er blevet slukket og de gamle afvandingskanaler i området er dækket til. Ved projektets gennemførelse blev der i første omgang dannet en 100 ha stor sø. Men det forventes, at søens åbne vandflade reduceres til 70 ha, efterhånden som rørskov breder sig. Omkring søen dannes ca. 70 ha rørskov og 70 ha våde enge. Projektområdet afgræsses til gavn for fuglelivet. Fuglene har hurtigt fundet søen – bl.a. ses fiskeørnen jævnligt.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet fjerner minimum 396 kg N pr. ha. pr. år.
Projektområdet indgår i DMU’s overvågning af vådområder.
Størstedelen af området er omfattet af fredningsbestemmelser for Årslev Engsø-området, og det er del af EF-habitatområde nr. H233.
I forbindelse med projektet er der etableret stier omkring søen, opsat et fugletårn i træ og 2 gamle pumpehuse er omdannet til fugletårne.
Derudover er lavet informationsfolderen Årslev Engsø og området er også beskrevet her .

undefined