Ålbæk Stampemølle

Tønder Kommune

Hvor
Tønder Kommune

Type projekt
Hæve vandløbsbund, indsnævre profilet og afbryde dræn og grøfter. Ligger i fredet område.
Gennemført i 2005.

Størrelse
16 ha.

Pris
43.263 kr. pr. ha.

Finansiering
Statens VMPII-midler.
Baggrund
Projektområdet ligger på den sydlige halvdel af Hjerpsted Bakkeø ned til Vadehavet. Bakkeøen er moræneaflejringer fra næstsidste istid. Nord og syd for bakkeøen ligger marsken. Hjerpsted Bakkeø er en af de få strækninger langs Vadehavet uden behov for beskyttende diger, og hvor vandløb løber frit ud i havet uden sluser. Projektområdet er en markeret ådal omkring vandløbet Ålbæk. Der har tidligere været mølledrift drevet med kraft fra vand i en opstemmet mølledam. Mølledriften er sandsynligvis helt tilbage fra middelalderen. Ådalen afvandes til græsarealer for kvæg.
Hvad er der sket
Vandløbet er blevet gensnoet og vandløbsbunden hævet. Endvidere er dræn og grøfter ved ådalsranden blevet afbrudt. Drænvandet overrisler nu dele af arealet.
Særligt ved dette projekt
Vådområdet forventes at kunne mindske kvælstofudledningen med 236 kg N pr. ha pr. år.