Orkideer

Retablering af vådområder kan være en trussel for eksisterende orkidesamfund i ådale. Men der er en lang række forhold, der også har betydning for om en given bestand helt lokalt forsvinder som følge af en retablering. For at forstå dette er det vigtigt først at forstå, hvordan den naturlige ådal ser ud.

Foto: Mikkel Houmøller

Retablering af vådområder kan være en trussel for eksisterende orkidesamfund i ådale. Men der er en lang række forhold, der også har betydning for om en given bestand helt lokalt forsvinder som følge af en retablering. For at forstå dette er det vigtigt først at forstå, hvordan den naturlige ådal ser ud.

En naturlig ådal
Vandstrømningen i sådanne ådale er som regel meget kompleks, hvilket betinger en stor variation og rigdom i plantesamfundene. Hvor dybtliggende næringsfattigt grundvand strømmer frem findes ofte meget diverse plantesamfund med langsomtvoksende arter, der ikke tåler høje næringsstofkoncentrationer. Andre steder i ådalen, hvor der er lavninger og hvor oversvømmende vandløbsvand kan ligge over en periode, findes der typisk andre arter, hvor også mere hurtigtvoksende arter er karakteristiske. Helt andre steder kan der være dominans af arter, som vi i dag finder trivielle, fordi de er meget hyppige nemlig de næringsskrævende arter. Det er typisk i områder, hvor der deponeres næringsrigt materiale.

Nye vådområder
Det vil altid i forbindelse med retablering af vådområder, hvor der findes orkidesamfund, være vigtigt at kortlægge områdets hydrologi og topografi. På den baggrund vurderes om en retablering vil kunne påvirke orkidesamfundene. Når retablering af vådområder ikke absolut medfører tab af orkideer skyldes det, at kvælstoffjernelsen ikke behøver at påvirke næringstilgængeligheden lokalt i ådalene, hvor orkideerne findes, eller at tidspunktet, hvor det næringsrige vand overskyller bestandene ikke er kritisk for arternes beståen. Det spiller også en rolle i hvor høj grad, der deponeres næringsrigt materiale som mudder og om de små områder med næringsfattigt grundvand består i ådalen, hvor orkideerne naturligt findes eller om disse områder ændrer karakter, fordi andelen af overfladevand stiger betragteligt i hele området. De orkidearter der typisk findes i ådalene er meget lyskrævende. Skal bestandene bestå kræver det, at der græsses eller at der findes andre typer af forstyrrelser i området, som sikrer ,at der når rigeligt med lys ned til dem.