Eksempel fra Vejle Amt: En løsning på smolt-problematikken ved vådområdeprojekt med vandindtag fra Vejle Å.

Et VMPII-projekt ved Skibet ligger i et tidligere inddæmmet areal langs med Vejle Å. Afvandingen af området blev foretaget af en pumpe, som afvandede et område på ca. 140 ha . I forbindelse med gennemførelse af projektet blev det pumpede areal reduceret med ca. 80 ha .

Projektets beliggenhed gav mulighed for at fjerne en større mængde kvælstof ved at tilføre området vand fra Vejle Å. MEN - Vejle Å er et meget fint ørredvandløb, og etableringen af en sø på den nederste del af vandløbet kunne gøre stor skade på fiskebestanden. Det blev derfor besluttet, at begrænse vandindtaget fra åen og at forsøge at udforme indløbs-bygværket mest muligt ”fiske-venligt”.

I projekteringen af projektet blev der sat følgende krav:

  • at der maksimalt måtte indtages 10% af medianvandføringen (260 l/s)
  • at vandindtaget skulle dimensioneres under hensyn til opholdstiden, således at der kunne opnås størst mulig kvælstoffjernelse.

På baggrund af ”sømodellen ” (DMU, 1997) blev det beregnet, at man fik den største kvælstofomsætning ved en vandføring på 230 l/s. Projektet blev herefter dimensioneret ud fra dette.

Vejle Amt kontaktede ret hurtigt Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU), for i samarbejde at udforme et indløb, der med den eksisterende viden skulle forhindre fisk i at vandre ind og ud af søen. Formålet var at forhindre smolten i at komme ind i søen og samtidig undgå at gedderne, der formentlig vil komme i søen efter nogle år, kommer ud i vandløbet. Endelig ønskede amtet at undgå brug af gitter/ristebygværk i indløbet, da det kræver en del tilsyn og vedligeholdelse.

Smolt

undefined

Undersøgelser af smoltudtrækket tyder på, at smoltene mere eller mindre følger den hurtigste vandstrøm i vandløbet og at de overvejende bevæger sig i den øvre vandfase (Nielsen, 2004, ”Faunapassageudvalget, Delrapport 1” ).

Problemet med ørredsmolten blev derfor søgt løst på følgende måde:

  • Indløbet blev lagt i et indersving, således at fiskene så vidt muligt bliver ledt udenom indløbet.
  • Indløbsåbningen blev dykket, så det ligger mindst en ½ meter under overfladen.
  • Indløbsåbningen blev gjort så stor som mulig, for at mindske lokkevirkningen (lav vandhastighed).

Gedder

undefined

Problemet med gedderne blev løst på den måde, at det rør der løber fra indløbskassen, blev forlænget med 15 meter . Derved blev rørstrækningen så lang, at gedderne ikke vil kunne svømme igennem den, idet der samtidig er en kraftig modstrøm ind i søen.

Udløbet fra søen er udformet som et røroverløb for at sikre et fast vandspejl i søen.

undefined

For at hindre søens gedder i at vandre ud i åen gennem udløbet, er der monteret en rist på overløbet. Risten er monteret dykket bag en ydre ringplade, således at den ikke stopper til. Vandet fra søen kommer til at løbe op gennem gitteret nedefra, og skal over den inderste ringplade inde ved betonrøret.

Samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund

Projektet blev påklaget af Danmarks Sportsfiskerforbund på grund af smolt og gedde problematikken. Vejle Amt lavede derfor en aftale med sportsfiskerne om at undersøge, hvor mange smolt der kommer ind i søen. Det blev aftalt, at der skulle sættes en fælde op i indløbet, der fangede alt der kom ind i søen. I fællesskab blev vi enige om, at var der under 200 smolt i sæsonen (svarende til nogle få procent af det formodede smoltudtræk), skulle der ikke gøres noget. Hvis der blev fanget over 200, skulle antallet kunne bringes ned ved f.eks. at etablere et gitter.

I foråret 2005 blev der lavet en smoltundersøgelse ved indløbet. Der blev sat en fangstpose på udløbssiden i søen, der fangede alt, hvad der kom ind i søen. Fangstposen blev tømt hver dag i perioden fra den 4. april til den 31. maj.

Der blev fanget i alt 19 ørredsmolt i perioden, hvoraf hovedparten blev fanget lige efter at Vejle Sportfiskerforening havde sat smolt ud i Vejle Å nogle km ovenfor indløbet. En del af de fangede smolt var døde eller halvdøde, hvilket vurderes at være sket som følge af selve udsætningen. I samme periode blev der fanget 15 andre fisk, hvoraf hovedparten var ål.

Konklusionen på undersøgelsen blev, at det ikke er nødvendigt at sætte et gitter op for indløbet på grund af smoltnedtrækket. Den valgte løsning på indtaget synes således at være udformet optimalt med hensyn til smoltnedtræk.

tb, Vejle Amt