Eksempel fra Viborg Amt: Skive-Karup Å

Viborg Amt fik i samarbejde med NIRAS udarbejdet en teknisk forundersøgelse af projektområdet. I denne blev der skitseret et projekt langs Skive-Karup Å på 650 ha med 100 lodsejere og en kvælstoffjernelse på 430 kg/ha/år.

Nyt vandløb og flere lavvandede søer

I henhold til forundersøgelsen, går projektideen ud på at forelægge Skive Karup Å og Koholm Å (afløbet fra Flyndersø) fra deres nuværende forløb i hhv. den østlige og vestlige ådalskant til et fælles vandløb i ådalen. Herved vil der i en periode opstå en række søer, hvoraf hovedparten af søerne vil være meget lavvandede 0 til 0,50 m . I tilknytning til søerne vil der sandsynligvis opstå en større geddebestand, der forøger prædationen og dødeligheden for smolten under nedtrækket til Skive Fjord. Det er dog vurderet at etableringen af leveer (lave diger) langs vandløbet og dannelse af rørsump og på sigt sedimentation af partikulært materiale fra Skive Karup Å, vil kunne begrænse den forøgede prædation og dødelighed.

Risiko for flere gedder

Det blev efterfølgende af DFU (Danmarks Fiskeri Undersøgelser) imidlertid påpeget, at også lavvande områder i dybdeintervallet fra 0 til 0,50 m , i det mindste i en periode indtil det er dækket med rørsump, kan udgøre et stort potentielt gyde og opvækstområde for gedde. Endvidere er det afgørende at leveerne udformes således, at de ikke virker som en fælde for smolten.

Løsningsforslag

For at imødegå problemet med øget smoltdødelighed blev der af konsulentfirmaet NIRAS udarbejdet et revideret projektforslag, der gik ud på at en del af jorden fra gravningen af det fremtidige vandløb i den sydlige og centrale område udlægges som leveer langs med vandløbet de steder, hvor det er hensigtsmæssigt at forhindre smolten i at trække ud i de tilstødende søområder. Den resterende jord anvendes til opfyldning af de lavest beliggende områder. Samtidig var det ideen, at den nye vandløbs bund kom til at ligge lavere end det omgivende søareal, for derved at skabe en effektiv hydraulisk korridor igennem søområderne.

Det blev i projektforslaget påpeget, at det ved udformningen af leveerne er væsentligt at tage højde for de forekommende vandføringer og vandspejl, hvis smolthensynet skal varetages. Dette er ligeledes påpeget af DFU. Ligesom det af landskabelige grunde, er væsentligt at de brede leveer får et varieret forløb.

Det blev vurderet, at smoltdødeligheden med ovennævnte anlæg kan begrænses til samme størrelsesorden som i den nuværende Skive-Karup Å for de vandløbsstrækninger, der gennemløber det sydlige og det centrale søområde.

Med den udformning af vandløbet, der blev skitseret forventes kun få smolt at forlade det egentlige vandløb. Kun i mere ekstreme afstrømningssituationer vil dette kunne ske. Konsulentfirmaet vurderede samtidig, at ovennævnte situation ikke vil adskille sig fra andre danske vandløb. Det blev endvidere vurderet, at de lavvandede søområder i projektområdet ved lave vandføringer, typisk i sommerperioden, vil være uden direkte hydraulisk forbindelse til vandløbet og derfor periodevis tørre næsten ud. Det blev på den baggrund vurderet, at det derfor er tvivlsomt, at der vil kunne opstå en større geddebestand i tilknytning til søerne i disse områder, og at bærekapaciteten i Skive Karup Å dermed vil være bestemmende for bestandens størrelse.

Projektet opgives

Sikring af smoltbestanden i åen var således forudsat et ret omfattende, men også meget omkostningsfuldt anlægsarbejde.

Projekt udgifter:

Anlægsudgifter:                 17,5 mill. kr
Anlægsudgifter:                    25 mill. kr
I alt:                                 42,6 mill. kr

I alt pr. ha:                           65.500 kr

Det var imidlertid ikke muligt at skaffe finansiel støtte til de store udgifter fra hhv. EU (LIFE), Naturstyrelsen og Amtet.
På denne baggrund valgte Amtet at stoppe projektet.

jps, Viborg Amt