Eksempel fra Nordjyllands Amt: Halkær-Ejdrup pumpelag

Halkær å og Sønderup å løber langs diget til Halkær - Ejdrup pumpelag. I forbindelse med vådområdeprojektet sker ophør af pumpning i pumpelaget og der dannes en sø. Søer i vandløb kan have negativ påvirkning af vandløbskvaliteten dels ved at påvirke iltforholdene med varmere vand med øget indhold af organisk stof og dels ved påvirkningen af vandringen af fisk.

Gode havørredvandløb

Halkær ligger kort før udløbet i Limfjorden, og vandstanden er derfor også påvirket af vandstanden i Limfjorden. Halkær å er godt havørredørredvandløb og Sønderup å er særdeles godt havørredvandløb. Det var derfor en forudsætning for projektet, at det kunne etableres uden afgørende skade på opgang af fisk og nedgang af smolt. Omvendt var det ønsket at udnytte potentialet for kvælstoffjernelse på en del af vandet fra vandløbene.

Anlæg

Udløbet fra Vådområde ved Halkær etableres som en tærskel mod vandløbet og en rørgennemføring af diget. Foto: Nordjyllands Amt. Løsningen blev at diget mellem vådområdet og vandløbene opretholdes, og at der ledes 20 % af vandføringen i Halkær å gennem vådområdet, mens Sønderup Å friholdes fra påvirkning. Der har været arbejdet en del på designet af ind- og udløb og modelberegning af hydraulikken ved forskellige løsningsmuligheder. Der er fundet er løsning med en 30 m lang tærskel mod vandløbet, hvor der indenfor etableres en parallel lavning og lægges et rør gennem diget. Herved begrænses strømhastigheden (lokkestrømmen) over ind- og udløb, og der undgås situationer med meget store vandføringer. Desuden er løsningen uden teknologi til justering af vandstrømme og derved forholdsvis let at passe og vedligeholde.

Ind- og udløb er etableret for 120.000 kr.

gs, Nordjyllands Amt