Fisk

Etablering af vådområder, hvor vandløb gensnoes eller vedligeholdelsen af vandløbet ophører/minimeres, skaber mere varierede fysiske forhold.

Foto: Colourbox

Etablering af vådområder, hvor vandløb gensnoes eller vedligeholdelsen af vandløbet ophører/minimeres, skaber mere varierede fysiske forhold. Dette medfører bedre levesteder for fisk i form af bedre skjul m.v. Udlægges der samtidig gydegrus, kan det være med til at øge bestanden af bl.a. havørred, da gydemulighederne bliver forbedrede.
Omfatter etablering af et vådområde gendannelse af en tidligere drænet sø på vandløbet eller permanent oversvømmelse af engområder, kan det have en negativ effekt på ørredbestanden på den tidligere vandløbsstrækning. Med søens etablering kan bestanden af gedder øges, hvilket kan resultere i at et større antal ørredsmolt bliver ædt, når smolten passerer området. Desuden kan en øget bestand af visse fuglearter i området også udgøre en risiko for smolten.
I forbindelse med etableringen af VMPII vådområder er der genskabt flere søer i forbindelse med vandløb. Med henblik på at sikre hensynet til bestanden af bl.a. havørred, har DTU Aqua  i 2003 udarbejdet nogle anbefalinger for etableringen af permanente søer.
Danmarks Fiskeriundersøgelsers anbefalinger
I den seneste version af Fiskepleje.dk har DTU Aqua opsummeret en række undersøgelser vedr indskudte søers og opstemningers betydning for antallet af rovfisk og deres effekten på smolt.
Eksempler fra VMPII projekter
I forbindelse med flere VMPII vådområder har man gjort sig overvejelser om, hvordan smoltdødeligheden kan minimeres. Her kan ses flere eksempler på løsninger af problemet:
Vejle Å
Halkær-Ejdrup pumpelag
Årslev Engsø
Der er også eksempler på, at projekter er blevet opgivet pga. problemet med øget smoltdødelighed:
Skive-Karup Å
Åmosen